Kết quả thẩm định các khoản thu, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong các nhà trường THCS năm học 2020-2021